Avís legal 1segon.cat

 

L’Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

L’usuari assumeix el compromís de fer un ús correcte de la web 1segon.cat en la forma prevista en la legislació vigent, quedant prohibit l’ús amb fins contraris a les lleis, l’ordre públic o la moral, dels que es poden derivar danys o perjudicis per als interesos de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Respecte a les dades que siguin facilitades per l’usuari s’enregistrarán en els nostre fitxers. Mitjançant 1segon.cat podran rebre informació d’interés que es cregui oportú des de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d’administració, i enviament d’informació sobre activitats o actuacions a la comarca. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l’àmbit i les finalitats.

Tots els continguts tenen un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueixen a la normativa i a les legislacions corresponents a cada tema inclosos en aquest web.

Les fonts d’informació utilitzades per a l’elaboració dels continguts informatius de les diferents seccions pertanyen a:

  • Mites, Excuses, Beneficis del no consum [Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Pública]
  • Informació sobre alcohol, tabac i cànnabis / Et preocupa / Ajuda el teu amic [ Talk to Frank. The Department of health, Crown copyright 2011]

La web 1segon.cat no es responsabilitza dels continguts de la plana d’altres organitzacions a les que s’enllaça des dels nostres documents, igualment, no assumeix la responsabilitat de l’estat de visualització, ni dels canvis i modificacions que puguin sofrir aquests webs i que no hagin estat comunicats al nostre web pels seus autors per la seva oportuna correcció.

Modalitats de reutilització de la informació a 1segon.cat

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. La web està sota una llicència de Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 3.0 de Creative Commons.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • b) Citar sempre la font de la informació.
  • c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

 

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Sant Cugat en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Sant Cugat i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web

L’Ajuntament de Sant Cugat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a:

La Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat, situat a Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat el Vallès. Aquest òrgan notificarà la incidència a la unitat responsable de la pàgina en qüestió perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa de l’Ajuntament de Sant Cugat, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al departament o organisme de l’Ajuntament de Sant Cugat que sigui responsable de la pàgina a través del correu electrónica: info@1segon.cat.

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

© 2014 Ajuntament de Sant Cugat