L’Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa el programa el Val la pena, un programa alternatiu a la sanció administrativa destinat a joves infractors, menors d’edat, que hagin estat denunciats per haver infringit l’Ordenança de convivència ciutadana en els articles corresponents al consum, tinença il·lícita o abandonament a la via pública de substàncies estupefaents o estris per al seu consum.

La qüestió més important rau en que, des de l’Ajuntament, es pretén prioritzar la tasca educativa i preventiva per sobre de la resposta únicament sancionadora, tal i com es feina fins ara. Aquesta intervenció educativa es durà a terme pel tècnic en prevenció de drogodependències i coordinador de la campanya 1SEGON. I si s’escau, es derivarà el cas al recurs més adequat.

Els joves que hagin infringit l’ordenança podran commutar la sanció econòmica, d’entre 375 i 600€, per una intervenció educativa, l’objectiu de la qual és potenciar els factors de protecció i aconseguir que els joves prenguin consciència dels riscos associats a les drogues i al seu consum. Altres objectius que es volen assolir des d’aquest programa són els següents:

 

Objectius del programa Val la pena

 

* Detectar situacions de risc i fer la derivació que escaigui a altres recursos de la xarxa social i sanitària.

* Orientar el menor en relació amb les necessitats personals detectades.

* Assessorar la família en relació amb el consum de drogues i alcohol i altres riscos associats.

* Disminuir els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de drogues i que podrien afavorir un consum més problemàtic.

* Potenciar els factors de protecció personals, familiars i socials del menor per fer front a situacions de risc.

* Aconseguir que el menor prengui consciència del consum i dels riscos associats a aquesta conducta.

* Dotar de les eines i estratègies per adquirir capacitat crítica envers el consum i donar les pautes necessàries per a un consum de menys risc.

* Assessorar els pares, tutors o representants legals dels menors sobre el seu paper d’educadors amb relació a la prevenció del consum de drogues.

* Donar informació objectiva i de forma argumentada sobre les drogues.

Els requisits necessaris perquè el menor es pugui incorporar al Val la pena són:

* Que tingui entre 14 i 17 anys.

* Que sigui el primer cop que és denunciat per aquest concepte.

* En cas que el menor sigui reincident, es podrà acollir al Val la pena sempre que la data de la denúncia hagi estat efectuada abans de la implantació del programa.

* Així mateix, caldrà fer la sol·licitud durant els quinze dies següents a la data de la denúncia.