L’Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa el programa el Val la pena, un programa alternatiu a la sanció administrativa destinat a joves infractors, menors d’edat, que hagin estat denunciats per haver infringit l’Ordenança de convivència ciutadana en els articles corresponents al consum, tinença il·lícita o abandonament a la via pública de substàncies estupefaents o estris per al seu consum, ja sigui d’alcohol o altres coses.

La qüestió més important rau en que, des de l’Ajuntament, es pretén prioritzar la tasca educativa i preventiva per sobre de la resposta únicament sancionadora, tal i com es feina fins ara. Aquesta intervenció educativa es durà a terme pel tècnic en prevenció de drogodependències i coordinador de la campanya 1SEGON.

Des de que s’ha iniciat el projecte 8 joves menors d’edat han pogut acollir-se al programa, amb una mitjana de 5 sessions individuals per poder reflexionar sobre els consums de drogues i també aprendre tècniques de gestió emocional coma factor de protecció davant els riscos de les drogues.

Aquelles persones que ja han finalitzat el seu pas pel programa Val la pena han valorat l’experiència com a molt satisfactòria, al poder disposar d’un espai confidencial d’acompanyament que els ha permès poder expressar i reflexionar en relació a la seva pròpia adolescència, les seves relacions, els seus hàbits, etc.

Els joves que hagin infringit l’ordenança podran commutar la sanció econòmica, d’entre 375 i 600€, per una intervenció educativa, l’objectiu de la qual és potenciar els factors de protecció i aconseguir que els joves prenguin consciència dels riscos associats a les drogues i al seu consum. Altres objectius que es volen assolir des d’aquest programa són els següents:

 

 

 

Objectius del programa Val la pena

* Detectar situacions de risc i fer la derivació que escaigui a altres recursos de la xarxa social i sanitària.

* Orientar el menor en relació amb les necessitats personals detectades.

* Assessorar la família en relació amb el consum de drogues i alcohol i altres riscos associats.

* Disminuir els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de drogues i que podrien afavorir un consum més problemàtic.

* Potenciar els factors de protecció personals, familiars i socials del menor per fer front a situacions de risc.

* Aconseguir que el menor prengui consciència del consum i dels riscos associats a aquesta conducta.

* Dotar de les eines i estratègies per adquirir capacitat crítica envers el consum i donar les pautes necessàries per a un consum de menys risc.

* Assessorar els pares, tutors o representants legals dels menors sobre el seu paper d’educadors amb relació a la prevenció del consum de drogues.

* Donar informació objectiva i de forma argumentada sobre les drogues.

Els requisits necessaris perquè el menor es pugui incorporar al Val la pena són:

 

* Que tingui entre 14 i 17 anys.

* Que sigui el primer cop que és denunciat per aquest concepte.

* En cas que el menor sigui reincident, es podrà acollir al Val la pena sempre que la data de la denúncia hagi estat efectuada abans de la implantació del programa.

* Així mateix, caldrà fer la sol·licitud durant els quinze dies següents a la data de la denúncia.